ليست رشته هاي كارشناسي ارشد

  

دانشكده اقتصاد و مديريت

رديف

عنوان رشته

1

علوم اقتصادي

2

مديريت آموزشي

3

مديريت صنعتي

4

توسعه اقتصادی و برنامه ريزي

  
  

دانشكده علوم

رديف

عنوان رشته

1

زمين شناسي اقتصادي

2

زمين شناسي تكتونيك

3

شيمي آلي

4

رياضي محض

5

زمين شناسي چينه شناسي و فسيل

6

فیتو شیمی

7

شیمی تجزیه

  
  

دانشكده علوم انساني

رديف

عنوان رشته

1

آموزش زبان انگليسي

2

حقوق عمومی

3

علوم سياسي

i4 حقوق خصوصی
  

دانشكده فني و مهندسي
 

رديف

عنوان رشته

1

مهندسي پلیمر - صنايع پليمر

2

مهندسي مكانيك - ساخت و توليد

3

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

4

مهندسي شیمی - مهندسی پلیمر

  
  
 

دانشكده علوم كشاورزي

رديف

عنوان رشته

1

آبياري و زهكشي

2

مهندسي منابع آب

3

مهندسي كشاورزي - بيماري شناسي گياهي

4

شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز

5

مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی

6

مهندسی آب- تاسیسات آبی

7

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزیها

8

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

9

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه ای

  
  

دانشكده هنر و معماری

رديف

عنوان رشته

1

مهندسی معماری