دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

خرید جنس ، نصب ، اجرا و راه اندازي سیستم نظارت تصويري دانشگاه آزاد اسلامی شيراز (سایت پردیس)1395-6-29


 اسناد مناقصه  "خرید جنس ، نصب ، اجرا و راه اندازي سیستم نظارت تصويري دانشگاه آزاد اسلامی شيراز (سایت پردیس) "

دریافت اسناد مناقصه PDF

دریافت نقشه ها RAR