دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تعطیلی تمامی کلاسهای در 7 و8 اردیبهشت ماه 13961396-1-27با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد  در تاریخ های96/02/07 و 96/02/08 تمامی کلاس های دانشکده های اقتصاد و مدیریت و مهندسی 1 و 2 ،وحقوق و سیاسی در تاریخ های فوق تعطیل می باشد.

                                                          

             معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز