دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تغییر امتحانات پایان ترم روزهای 24 و 28 خرداد 961396-1-27


قابل توجه دانشجویان محترم : 

با توجه به تقارن امتحانات پایان ترم روزهای 24 و 28 خرداد 96  با لیالی قدر ماه مبارک رمضان ، امتحانات 96/3/24 به تاریخ 96/4/1 و امتحانات 96/3/28 به تاریخ 96/4/3 همان ساعت انتفال می یابد.