دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 برنامه ترمی رشته های دانشکده علوم ,کشاورزی و فناوری های نوین


ردیف

نام رشته/ گرایش

مقطع

دانلود برنامه ترمی دانشجویان مرتبط

دانلود برنامه ترمی دانشجویان غیر مرتبط

1

میکروب شناسی

کارشناسی ارشد  

 

 

2

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد  

  

 

3

بیوشیمی

کارشناسی ارشد  

 

 

4

فضای سبز

کارشناسی

 

 

5

زیست شناسی جانوری –سلولی تکوینی

کارشناسی ارشد  

 

 

6

میکروب شناسی

دکتری

 

 

7

مهندسی آب

کارشناسی

 

 

8

حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد  

 

 

9

زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد  

 

 

10

مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

کارشناسی