اطلاعیه اداره درآمد و شهریه1391-6-11

«اطـلاعـــیه اداره درآمد و شهــــــریه»

قــابل تــوجـه دانشجـویان گـــرامی

                                      (  پرداخت شهریه بصورت 100% اینترنتی )                                   

( آدرس سایت پرداخت شهریه  الکترونیکی:http://78.39.40.66 )

      1- مهلت پرداخت شهریه:  (شهریه نیمسال اول  92/91 بصورت علی الحساب میباشد)

  الف : پرداخت شهریه ثابت وبدهکاری , قبل از انتخاب واحد از مورخ 09/06/91 آغاز خواهد شد0

    ب :  پرداخت شهریه متغیرتا 7 روز بعد از انتخاب واحد هررشته  خواهد بود.

2- چک لیست اولیه که مبلغ شهریه در آن درج شده باید هم زمان انتخاب واحد از طریق اینترنت تهیه گردد.وصدور آن  توسط دانشگاه مقدور نمی باشد

3- حساب واریز شهریه(حساب جام بانک ملت وسیبا ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

قابل پرداخت ازطریق اینترنت  (منظوراز اینترنتی دستگاه خود پرداز نمی باشد)

4-     دانشجویانی که از سهمیه  شاهد وایثارگر( سهمیه فقط شامل همسر وفرزندان شاهد و ایثارگر می شود) استفاده می کنندو درصد کمک هزینه شهریه آنها 100% می باشد  نیاز به پرداخت و مراجعه به دانشگاه ندارد ا ما کسانی که سهمیه آنها کمتر می باشد باید زمان پرداخت شهریه  ( طبق بند 1) قبل از واریز جهت محاسبه    سهم خود به اداره در آمد وشهریه مراجعه نمایند در صورتی که  طبق بند 1 سهم شهریه خود را در مهلت مقرر واریز ننمایند از ارسال اسامی آنها به بنیاد خودداری خواهد شد.     

           (   مراجعه در خارج از زمان یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد   )                                                                                                                     

5- جهت رفع مشکل مالی در زمان انتخاب واحد با شماره تلفن  6410046الی 6410040 داخلی 231 یا (اداره درآمدو شهریه) تماس حاصل فرمایند.

                 

             یـــادآوری نکــات مهـــم در خصـــوص واریزشهریه بصورت اینترنتی     

الف –  دانشجوی گرا می به پیامهایی که از طرف سیستم به شما داده می شود توجه فرمایید تا هنگام مراجعه به قسمت مورد نظر دچار مشکل نگردید0

ب – دانشجو می تواند با ورد به پورتال (portal) خود وانتخاب گزینه امور مالی  ,پرداخت شهریه , گزینه بانک ملی یا ملت  با کلیه کارتهای  متصل به سیستم شتاب وجه شهریه خود را از طریق اینترنت به حساب دانشگاه واریز نمایند و نیازی به مراجعه به بانک و دانشگاه نخواهد داشت همزمان پس از واریز شهریه با مراجعه به سایت باید وضعیت واریزی خود را کنترل نمائید. (راهنمای  نحوه واریز شهریه اینترنتی درسایت:www.iaushiraz.ac.ir درج شده است ) 0  

                ( آدرس سایت پرداخت شهریه  الکترونیکی: http://78.39.40.66 )

                            (منظوراز اینترنتی دستگاه خود پرداز نمی باشد)

ج– در صورتی که پرداخت شهریه شما  از طرف سیستم بانک موفق بودولی ازطرف سیستم دانشگاه ناموفق باشد مجددا"با ورود به سایت وانتخاب گزینه امورمالی , پرداخت شهریه , پی گیری پرداخت الکترونیکی بانک مربوطه  ( ملی , ملت) را انتخاب وکلید کنترل بابانک  را اجرا نما ئید تا بقیه مراحل به صورت اتوماتیک انجام شود.  

د- درصورتی که پس اجرای بند ج واریز شهریه شماهنوز  نا موفق باشد حداکثر تا 72 ساعت توسط بانک وجه مورد نظر به حساب کارت شما برگشت داده خواهد شددرغیر اینصورت باشماره تلفن27312731- 021 ( برای با نک ملت) و شماره2222600-0711 ( برای با نک ملی) تماس گرفته و موضوع عدم برگشت وجه را مطرح تا رفع اشکال گردد0

        ه- بعد از واریزشهریه متغیر برای دریافت چک لیست نهایی باید به سایت مراجعه شود چون صدور چک لیست نهایی  توسط دانشگاه مقدور نمی باشد . 

      (( دانشجویانی که در مهلت مقرر شهریه پرداخت ننمایند واحد های درسی آنها حذف نهایی (همراه با اخذ شهریه خواهد شد) وکلیه آثار و عواقب آنها بعهده دانشجو می باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد پذیرفت ))

تذکر مهم(1):پرداخت شهریه ثابت وبد هکاری ازطریق اینترنت(منظوراز اینترنتی دستگاه خود پرداز نمی باشد) قبل از انتخاب واحد  الزامی می باشد درغیر اینصورت انتخاب واحد امکان پذیر نمی باشد.

تذکر مهم(2):کلیه امورمالی مربوط به رشته هایی که مستقر در دانشکده های پرد یس و مهندسی (1) هستند  در دانشکده علوم پایه پردیس( اتاق117) وبقیه دانشکده ها  در همان دانشکده  خودشان انجام می شود

              با تشکر – اداره درآمد وشهریه

05/06/1391