دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برنامه زمانبندی جدید امتحانات لغو شده1395-10-22


بدینوسیله به اطلاع میرساند امتحانات لغو شده روزهای دوشنبه 95/10/20 ، سه شنبه 95/10/21 و چهارشنبه 95/10/22 به ترتیب به روزهای شنبه95/11/02 ، یکشنبه 95/11/03 و دوشنبه 95/11/04 در همان ساعتهای قبل ، منتقل شده است.

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز