عضو هیات رئیسه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و دبیر هیات امنای استان فارس دکتر حمزه سارویی، دکتری زمین شناسی

تحصیلات: ـ لیسانس زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل: تهران    از سال1357   تا سال 1364 ـ فوق لیسانس زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل:...

۱۳۹۶/۰۲/۱۰ بیشتر بدانید...

عضو هیات رئیسه و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر محمد مهدی جباری

سوابق تحصیلی دوره دکتری: علوم و تحقیقات تهران دوره کارشناسی ارشد: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز(رتبه اول) دوره کارشناسی: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز (رتبه اول)   ...

۱۳۹۶/۰۲/۱۱ بیشتر بدانید...

عضو هیات رئیسه و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر علیرضا تهور

سوابق تحصیلی دوره دکتری : مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) دانشگاه شیراز دوره کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) دانشگاه تبریز دوره کارشناسی : مهندسی مکانیک (گرایش...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

عضو هیات رئیسه و معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر حسن سلطانی

  سوابق تحصیلی دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه) دوره کارشناسی ارشد : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (مدیریت صنعتی - مالی) دوره...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

عضو هیات رئیسه و معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر علی لیاقت

  سوابق تحصیلی دوره دکتری : عمران (مهندسی عمران -آب) دانشگاه شهید چمران اهواز دوره کارشناسی ارشد : عمران (مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی) دوره کارشناسی : مهندسی...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

عضو هیات رئیسه و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر روح الله رحیمی

  سوابق تحصیلی دوره دکتری : حقوق وعلوم سیاسی (حقوق  عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران دوره کارشناسی ارشد : حقوق وعلوم سیاسی (حقوق  عمومی) دانشگاه آزاد...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

عضو هیات رئیسه و معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر مرتضی شفیعی

سوابق تحصیلی دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (گرایش مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات) دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران دوره کارشناسی ارشد : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

عضو هیات رئیسه و رئیس سما دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، محمد رضا قائدی

سوابق تحصیلی دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (گرایش علوم  سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز دوره کارشناسی ارشد : حقوق وعلوم سیاسی (گرایش علوم  سیاسی) دانشگاه آزاد...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...