برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 12 / شهریور / 96

 

برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

دانشجویان

روز و ساعت اتصال به شبکه اینترنت

((http://sida.iaushiraz.ac.ir))

دانشجویان

ورودی:

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

18بعد از ظهر یکشنبه 96/06/12

الی18بعداز ظهردو شنبه 96/06/13

1392

 و ماقبل

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

18بعداز ظهر دو شنبه 96/06/13

الی 18بعداز ظهرسه شنبه 96/06/14

 

1393

 

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

18بعداز ظهرسه شنبه 96/06/14

الی 18بعدازظهرچهار شنبه 96/06/15

 

1394

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

 

18بعداز ظهرچهارشنبه96/06/15

الی 18بعداز ظهرپنجشنبه96/06/16

 

1395

 

کلیه دانشجویان (متاخرین رشته های مختلف)

18بعداز ظهر پنجشنبه96/06/16

الی 18بعداز جمعه 96/06/17ر

کلیه ورودی ها

 

توجه:

1-حضور مدیران گروه  در ایام انتخاب واحد در دانشکده های مربوطه الزامی می باشد.

2-دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی،همنیازی دروس و همچنین رعایت سقف واحد های ترمی می باشند.

 

 

 

ع

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار